กีฬาในอดีต

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด มาเลเซีย ไม่มีหลักฐาน ปรากฎ อาจ จะนำกีฬาเข้ามาโดยบุคคลที่ไปทำ การศึกษามาจากต่างประเทศก็ได้ การที่ประเทศ อังกฤษมีอาณานิคมกว้างขวางทำให้เกมสี การเล่นฟุตบอลแพรหลายไปยังส่วนต่าง ๆของ โลกอย่างกว้างขวาง

อ่านเพิ่ม