กีฬาในอดีต

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด มาเลเซีย ไม่มีหลักฐาน ปรากฎ อาจ จะนำกีฬาเข้ามาโดยบุคคลที่ไปทำ การศึกษามาจากต่างประเทศก็ได้ การที่ประเทศ อังกฤษมีอาณานิคมกว้างขวางทำให้เกมสี การเล่นฟุตบอลแพรหลายไปยังส่วนต่าง ๆของ โลกอย่างกว้างขวาง ในปี ค.ศ.1893 อังกฤษได้ก่อตั้งสมาคมกีฬาแห่งอังกฤษขึ้น ซึ่งนับว่าเป็น ประเทศแรกในโลกที่จัดตั้งสมาคม และได้จัดให้มี การแข่งขนชิงชนะเลิศแห่งประเทศอังกฤษ ขึ้น เรียกว่าออลอิงแลนค์ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1898 แต่ในสนัยนั้นฟุตบอลยังเป็น เกมใช้ใน การสังสรรค์สมาคมมากกว่า การแข่งขันพอมุ่งหวังแพ้ชนะ เหมือนใน การ แข่งขันนัจจุบันนี้กีฬาค่อย ๆกลายเป็น การเล่นระหว่างชาติขึ้นซึ่งเห็นได้จาก การจัดให้มี การแข่งขันเป็นทีมระหว่างประเทศในยุโรป และในปี ค.ศ.1925 ทีมอังกฤษได้ข้ามมหาสมุทร แอดแลนติคไปประลองปีมือกับประเทศแคนาดา และอีกประมาณ 5 ปีต่อมาได้หวนไปทำ การ แข่งขันกับแคนาดาอีกครั้งหนึ่งพบว่าในแคนาดาได้มีสโมสร และสมาคม โรงฟุตบอลมาตร ฐานเกือบทุกหัวเมื่อง นับได้ว่าได้เล่นกันอย่างจริงจังทั้งในยุโรป และอเมริกา

จอห์น ลอเรนบอนดวน ผู้รเริ่มกีฬาขึ้นเป็นครั้งแรกโดยจัด การเล่นที่ คฤหาสถ ในปราสาทของท่านดยุ๊คแห่งมิวฟอรด ในกลอส¬เตอร์ชา ประเทศอังกฤษมีความคิดเมื่อใดไม่ปรากฏแน่ชัดแต่กะกันว่าประมาณ 60 ปีกว่าแน่ ๆของคริสต์ศตวรรษที่แล้ว บอลดวน เกิดเมื่อ พ.ศ. 2352 ได้รับ การศึกษาในมหาวิทยาลัยออกฟอรด เขาสน ใจกีฬาคริกเทต และละครมาก เขามีความชำนาญในกีฬาหลายชนิด และได้ก่อตั้งสโมสรฟุตบอลในกรุง ลอนดอน

ข่าวอัพเดท