การดูแลสุขภาพของทีมฟุตบอล

โค้ชประจำทีมนั้น ควรเตรียมตัวให้พร้อมกับสถานการณ์ต่าง ๆอย่างเช่น ควรมีแพทย์ให้ทำหน้าที่เป็นแพทย์ประจำทีมฟุตบอลของตน หรืออาจขออนุญาตจากผู้บริหารทำการแต่งตั้งทีมแพทย์หรือพยาบาลประจำทีมเลยก็จะดีมาก หากเป็นทีมของโรงเรียนในชนบท ห่างไกล ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ โค้ชก็อาจทำการติดต่อแพทย์ประจำตำบล ประจำหมู่บ้านเพื่อขอความช่วยเหลือในเรื่องนี้ โดยไม่จำเป็นต้องให้แพทย์ติดตามทีมของตนตลอดไป เนื่องจากงานในหน้าที่แพทย์ดังกล่าวต้องมีความรับผิดชอบมากอยู่แล้ว เพียงแต่โค้ชต้องขอความร่วมมือเป็นทางการ โดยบอกกล่าวกับแพทย์ล่วงหน้าไว้ก่อนว่าหากมีเหตุการณ์ที่จำเป็นต้องอาศัยแพทย์แล้ว โค้ชและผู้เล่นทั้งหลายก็จะมาขอรับความช่วยเหลือจากแพทย์ผู้นี้นได้ทันที ส่วนในกรณีสำหรับทีมบอลในระดับจังหวัด โรงเรียนในเขตตัวเมืองทั้งหลาย โค้ชก็ควรติดต่อกับแพทย์ตามโรงพยาบาลประจำจังหวัดไว้ล่วงหน้า เพื่อพร้อมรับกับเหตุการณ์ต่าง ๆ

ในช่วงระหว่างการเตรียมทีมนี้ โค้ชไม่ควรละเลยเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้เล่นของตน ถึงแม้จะไม่อยู่ในระหว่างฤดูการแข่ง แต่การเตรียมทีมที่มีประสิทธิภาพ ผู้เล่นทุกคนควรต้องการมีสมรรถภาพทางร่างกายที่สมบูรณ์  ดังนั้นนักบอลคนใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกาวในฤดูการแข่งขันที่ผ่านมา โค้ชควรหาโอกาสนำเขาเหล่านั้นไปพบแพทย์ เพื่อให้แพทย์ได้วินิจฉัยลักษณะอาการต่าง ๆโดยเฉพาะอาการบาดเจ็บเรื้อรังที่ผู้เล่นได้รับตั้งแต่ฤดูการแข่งขันที่แล้ว

การทำประวัตินักบอลก็เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งเอกสารเหล่านี้จะเป็นการบันทึกรายละเอียดที่จำเป็นประโยชน์กับทีมของตน เช่น ประวัติผู้เล่น บันทึกสุขภาพของผู้เล่น ตารางการฝึกซ้อม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะได้นำมาใช้เมื่อตัวนักกีฬาป่วย

 

ข่าวอัพเดท