การจัดการทีม

ควรทำการติดต่อกับแพทย์คนใดคนหนึ่งให้ทำหน้าที่แพทย์ประจำทีมบอล ของตน หรืออาจขออนุญาตจากผู้บริหารทำการแต่งตั้งแพทย์หรือพยาบาลประจำสถาบันให้ดำรง ตำแหน่งทำหน้าที่แพทย์ประจำทีมอีกตำแหน่งหนึ่งก็ได้ หากเป็นทีมของโรงเรียนในชนบท ห่างไกล ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ผู้ทักสอนก็อาจทำการติดต่อแพทย์ประจำตำบล ประจำหมู่บ้านเพื่อขอความช่วยเหลือในเรื่องนี้ โดยไม่จำเป็นต้องให้แพทย์ติดตามทีมของตน ตลอดไป เนื่องจากงานในหน้าที่แพทย์ดังกล่าวต้องมีความรับผิดชอบมากอยู่แล้ว เพียงแต่ผู้ ทักสอนต้องขอความร่วมมือเป็นทางการและโดยบอกกล่าวกับแพทย์ล่วงหน้าไร้ก่อนว่า หากมีเหตุการณ์ที่จำเป็นต้องอาศัยแพทย์แล้ว ครูฝึกและผู้เล่นทั้งหลายกึจะมาขอรับความช่วยเหลือจากแพทย์ผู้นี้นได้ทันที ในกรณีเดียวกันสำหรับทีมบอล ในระดับจังหวัด หรือโรง เรียนในเขตตัวเมื่องทั้งหลายครูฝึกก็ควรดำเนินการในรูปลักษณะดังกล่าวโดยติดต่อกับ แพทย์ตามโรงพยาบาลประจำจังหวัดไร้ล่วงหน้า

ในช่วงระหว่างการเตรียมทีมนี้ ครูฝึกไม่ควรละเลยเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ เล่นของตน ถึงแม้จะไม่อยู่ในระหว่างฤดูการแข่ง แต่การเตรียมทีมที่มีประสิทธิภาพ ผู้เล่น ทุกคนควรต้องการมีสมรรถภาพที่คอยดูเสมอด้วย ดังนั้น ผู้เล่นคนใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุข ภาพร่างกาวในฤดูการแข่งขันที่ผ่านมา ครูฝึกควรหาโอกาสนำเขาเหล่านั้นไปพบแพทย์ เพื่อให้แพทย์ได้วินิจฉัยลักษณะอาการต่าง ๆโดยเฉพาะอาการบาดเจ็บเรื้อรังที่ผู้เล่นได้ รับดังแต่ฤดูการแข่งขันทแล้ว

เอกสารเหล่านี้จะเป็นการบันทึก รายละเอียดที่จะเป็นประโยชน์กับทีมของตน เช่น ประวัตผู้เล่น บันทึกสุขภาพของผู้เล่น แบบทดสอบ ในบันทึกการทดสอบ ตารางการฝึกซ้อม และประกาศต่าง ๆเป็นต้น สำหรับงานนี้โค้ชสอนควรมอบหมายให้ผู้ร่วมการสอนคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ และจัดเก็บในตู้เอกสารอย่างเป็นระเบียบ หรือสะดวกและรวดเร็วในเวลาต้องการใช้ข้อมูลของนักบอล

 

ข่าวอัพเดท