การฝึกแบบวิ่งfastrac

คาว่า fastlac เป็นคำที่มาจากภาษาสวีเดน ซึ่งมีความหมายว่า “วิ่งเล่น” ตามอาการทางสรีรวิทยาแล้ว การฝึกแบบ fastlac จะให้ผลต่างก็คือการให้เกิดการพัฒนาความเร็วและความทนทานเหมือนกัน ทหารฝึกแบบ fastlac นักบอล จะวิ่งไปตามเส้นทางที่เป็นธรรมชาติเป็น ระยะทางไกล ๆทำให้นักบอล ต้องต่อสู้กับความเหน็ดเหนื่อยเพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้กับ ตัวเองเป็นอย่างมาก การฝึกแบบ fastlac จะใช้สถานที่ฝึกซ้อมในลู่วิ่งเพื่อทำการวิ่ง ซ้ำ ๆใปมาจะเริ่มออกวิ่งไปนอกเมือง ไป ตามเส้นทางที่มีสภาพแตกต่างกันไป อาจจะเป็นการวิ่งแบบเหยาะ ๆวิ่งเร็วปานกลาง และวิ่ง เร็วขึ้นเรื่อย ๆแล้วก็หยุดเดินและเริ่มต้นออกวิ่งใหม่สลับกันไปเช่นนั้น ดังนั้น หากเส้นทางมี ความขลุกขลักมาก เป็นเนินราบขึ้นลง เป็นเนินทรายเป็นหลุมเป็นบ่อ หรือเป็นพื้นแข็งสลับ กันไป ก็จะทำให้นักบอล ได้รับประโยชน์มากเท่านั้น การฝึกแบบ fastlac นี้หากใช้สถานที่ที่ เป็นสนามกอล์ฟ หรือสถานที่เป็นไหล่เขาขึ้นลงยิ่งจะสร้างแรงจูงใจให้ยิ่งขึ้น โดยทั่วไปแล้วนักบอล ส่วนมากจะทำการฝึกตามแบบ fastlac  สลับกันไปตามโปรแกรมตารางการฝึกซ้อมแต่ละสัปดาห์ เพื่อที่จะสร้างให้ มีสมรรถภาพทั้งทางกายและทางจิตสมบูรณ์สูงสุดที่สามารถทำการแข่งขันได้ การฝึกเหล่านี้เป็นการฝึกที่สำคัญอย่างมากซึ่งจำเป็นต่อตัวผู้เล่นกีฬาถ้าหากว่าตัวนักกีฬาไม่ทำการฝึกอย่างสม่ำเสมอและหนักแน่นแล้วในการแข่งขันก็อาจจะทำให้แพ้คู่ต่อสู้ได้อย่างง่ายๆและอาจจะอายต่อผู้เข้าชมที่กำลังชมการแข่งขันอยู่รอบรอบสนามหรือที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดอยู่        

อ่านเพิ่ม

การจัดการทีม

ควรทำการติดต่อกับแพทย์คนใดคนหนึ่งให้ทำหน้าที่แพทย์ประจำทีมบอล ของตน หรืออาจขออนุญาตจากผู้บริหารทำการแต่งตั้งแพทย์หรือพยาบาลประจำสถาบันให้ดำรง ตำแหน่งทำหน้าที่แพทย์ประจำทีมอีกตำแหน่งหนึ่งก็ได้ หากเป็นทีมของโรงเรียนในชนบท ห่างไกล ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ผู้ทักสอนก็อาจทำการติดต่อแพทย์ประจำตำบล ประจำหมู่บ้านเพื่อขอความช่วยเหลือในเรื่องนี้ โดยไม่จำเป็นต้องให้แพทย์ติดตามทีมของตน ตลอดไป เนื่องจากงานในหน้าที่แพทย์ดังกล่าวต้องมีความรับผิดชอบมากอยู่แล้ว เพียงแต่ผู้ ทักสอนต้องขอความร่วมมือเป็นทางการและโดยบอกกล่าวกับแพทย์ล่วงหน้าไร้ก่อนว่า หากมีเหตุการณ์ที่จำเป็นต้องอาศัยแพทย์แล้ว ครูฝึกและผู้เล่นทั้งหลายกึจะมาขอรับความช่วยเหลือจากแพทย์ผู้นี้นได้ทันที ในกรณีเดียวกันสำหรับทีมบอล ในระดับจังหวัด หรือโรง เรียนในเขตตัวเมื่องทั้งหลายครูฝึกก็ควรดำเนินการในรูปลักษณะดังกล่าวโดยติดต่อกับ แพทย์ตามโรงพยาบาลประจำจังหวัดไร้ล่วงหน้า ในช่วงระหว่างการเตรียมทีมนี้ ครูฝึกไม่ควรละเลยเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ เล่นของตน ถึงแม้จะไม่อยู่ในระหว่างฤดูการแข่ง แต่การเตรียมทีมที่มีประสิทธิภาพ ผู้เล่น ทุกคนควรต้องการมีสมรรถภาพที่คอยดูเสมอด้วย ดังนั้น ผู้เล่นคนใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุข ภาพร่างกาวในฤดูการแข่งขันที่ผ่านมา ครูฝึกควรหาโอกาสนำเขาเหล่านั้นไปพบแพทย์ เพื่อให้แพทย์ได้วินิจฉัยลักษณะอาการต่าง ๆโดยเฉพาะอาการบาดเจ็บเรื้อรังที่ผู้เล่นได้ รับดังแต่ฤดูการแข่งขันทแล้ว เอกสารเหล่านี้จะเป็นการบันทึก รายละเอียดที่จะเป็นประโยชน์กับทีมของตน เช่น ประวัตผู้เล่น บันทึกสุขภาพของผู้เล่น แบบทดสอบ ในบันทึกการทดสอบ ตารางการฝึกซ้อม และประกาศต่าง ๆเป็นต้น สำหรับงานนี้โค้ชสอนควรมอบหมายให้ผู้ร่วมการสอนคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ และจัดเก็บในตู้เอกสารอย่างเป็นระเบียบ หรือสะดวกและรวดเร็วในเวลาต้องการใช้ข้อมูลของนักบอล  

อ่านเพิ่ม