จิตวิทยาการต่อยมวย

จิตวิทยา เกิดจากความพยายามที่จะประยุกต์หลักทฤษฎี หลักการและความจริงทางจิตวิทยาที่มีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของมนุษย์ในการออกกำลังกาย มีส่วนเกี่ยวข้องที่เป็นพื้นฐานไปสู่การปรับปรุงเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถทั้งทางด้านร้างกายและจิตใจของนักกีฬา ครูมวยหรือโค้ช เพื่อให้ผลการฝึกหรือ ประสบผลสัมฤทธิ์สูงสุดดังนั้นจิตวิทยาจึงมีความสำคัญต่อสถานการณ์ ทางพลศึกษาและวงการกีฬา  ในปัจจุบันอย่างสูง ครูมวย นักการพลศึกษา นักจิตวิทยา และนักMuay ประเภทต่าง ๆตลอดจนผู้มีหน้าที่จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจ รับรู้ศึกษาถึงบทบาทความสำคัญและลักษณะทางจิตวิทยาที่มีผลต่อการแสดงออกมากขึ้น

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจความหมายของแต่ละคำเสียก่อนว่า มีความหมายว่าอย่างไร ซึ่ง จิตวิทยา Muay มาจากคำว่า Muay กับ จิตวิทยา ซึ่ง จิตวิทยานั้น มาจากคำเดิมในภาษากรีก 2 คำ คือ รอฟ หมายถึง วิญญาณหรือจิตใจ และคำว่า โลยี มาจากคำว่า “โลกอส” ซึ่งหมายถึงการศึกษาค้นคว้าหรือแสวงหาความดังนั้นเมื่อรวมเป็นคำว่า “จิตวิทยา” จึงมีความหมายถึงการศึกษาถึงพฤติกรรมบุคคลเพื่อความเข้าใจและความสามารถ ควบคุมพฤติกรรมต่าง ๆได้

ดังนั้น จิตวิทยา จึงเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ใน การแสดงออกของนักมวย ตลอดจนสภาพแวดด้อมและปัจจัยที่มีผลเกี่ยวข้องกับMuay  เพื่อให้ เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมว่า เกิดขึ้นได้อย่างไร ด้วยสาเหตุใด โดยนับรวมถึง พฤติกรรมMuay ทั้งนี้เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินจนกระทั่งไปสู่การแข่งขันอย่างแท้จริง

จะเห็นว่าในการต่อยมวยนั้นเป็นกีฬาที่ใช้ความรุนแรงอย่างมากดังนั้นในเรื่องของจิตวิทยามวยไทยนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเนื่องจากว่านักมวยบางคนอาจจะอยู่ในสนามซ้อมแล้วสามารถทำผลงานได้ดีแต่ว่าเมื่ออยู่บนสนามจริงอาจจะมีความตื่นกลัวจนไม่สามารถขึ้นชกได้

 

ข่าวอัพเดท